Kontakt
87 420 91 63

Procedura przyjęcia do DPS

Procedura przyjęcia do domu pomocy społecznej.

 1. Osobom, które wymagają całodobowej opieki ze względu na wiek i stan psychofizyczny, które    nie mogą  samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu i wymaga całodobowej opieki przysługuje prawo do umieszczenia go w Domu Pomocy Społecznej.
 2. Osoba zainteresowana lub jej pełnomocnik ( rodzina) składa pisemną prośbę do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej lub Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (właściwego ze względu na swoje miejsce zamieszkania) o skierowanie osoby do domu pomocy społecznej. Ośrodek ma obowiązek udzielić odpowiedzi na piśmie z podaniem przyczyn ewentualnej odmowy. Od decyzji służy odwołanie.
 3. Nie ma „rejonizacji” w wyborze domu pomocy społecznej. Przed dokonaniem wyboru i podjęciem formalności związanych z umieszczeniem osoby w konkretnym domu zachęcamy rodzinę do osobistego kontaktu i poznania miejsca zamieszkania.
 4. Pracownik socjalny właściwego ośrodka pomocy społecznej przeprowadza wywiad środowiskowy u osoby ubiegającej się o przyjęcie do domu pomocy społecznej i kompletuje niezbędną dokumentację. Jeżeli spełnione są przesłanki, o których mowa w punkcie pierwszym Ośrodek Pomocy Społecznej wydaje decyzję o skierowaniu do Domu Pomocy Społecznej.

 

 1. Po uprawomocnieniu się decyzji Ośrodek Pomocy Społecznej przekazuje decyzję do domu pomocy społecznej
 2. Miesięczny koszt pobytu w Domu  Pomocy Społecznej św. Antoniego wynosi aktualnie 2800 zł. Opłatę tę pokrywają w kolejności:
  • mieszkaniec domu (70% dochodów )
  • dzieci – zależnie od posiadanych dochodów
  • gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej

W przypadku niskich dochodów dzieci są zwolnieni z odpłatności, a cały koszt ponosi gmina. W przypadku wyższych dochodów dzieci uczestniczą częściowo w kosztach lub ponoszą pełną odpłatność. Szczegółowych obliczeń, zgodnych z przepisami, dokonuje ośrodek pomocy społecznej.

Osoby, które nie są zakwalifikowane przez politykę socjalną, a sytuacja rodzinna wymaga pomocy jest możliwość pobytu z pełną odpłatnością. W takiej sytuacji należy złożyć podanie o umieszczenie w placówce wraz z aktualnym zaświadczeniem o stanie zdrowia, oraz decyzją o emeryturze.

Dyrektor informuje osobę zainteresowaną o terminie przyjęcia do Domu. W dniu przyjęcia dyrektor zapoznaje mieszkańca z treścią regulaminu organizacyjnego Domu. Następnie oprowadza po poszczególnych pomieszczeniach   zapoznaje z mieszkańcami, personelem, wskazuje pokój do zamieszkania.

-->