Kontakt
87 420 91 63

Przetargi

Wydminy, dnia 30.11.2018

Zamawiający:

Dom Pomocy Społecznej

ul. Źródlana 2

11-510 Wydminy

Znak sprawy: ZP-01/2018

                                                                               

Zawiadomienie

o wyborze oferty najkorzystniejszej

Na podstawie art. 92 ust 1-3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity wg stanu prawnego na dzień 16.X.2018 r. poz. 1986) Zamawiający zawiadamia Wykonawców, iż w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach na podstawie art. 11 ust.8 Ustawy PZP pn:

 

Dostarczanie całodziennego wyżywienia mieszkańcom Domu Pomocy Społecznej w Wydminach

wpłynęły do Zamawiającego 4 oferty, które oznaczono numerami od 01 do 04.

 

 Oferta nr 01: złożona została przez Wykonawcę: Placówka Agata Rudnicka 11-510 Wydminy, Wężówka 20 – cena brutto-  15,99 zł, wsad do kotła – cena brutto 13,00 zł.. Oferta  zyskała 98,51 pkt. – lokata nr 3

Oferta nr 02: złożona została przez Wykonawcę: ASPEN-Res Sp. z o.o. ul. Bularnia 5,

31-222 Kraków – cena brutto – 15,84 zł; wsad do kotła cena brutto – 12,10 zł. Oferta zyskała 97,14 pkt – lokata nr 4

Oferta nr 03: złożona została przez Wykonawcę: PPHU ASTRA H. Jagłowska & M. Dermont, , 19-400 Olecko, ul. Partyzantów 7   – cena brutto 15,78 zł; wsad do kotła – cena brutto 12,91 zł. Oferta zyskała 99,23 pkt. – lokata nr 2.

Oferta nr 04: złożona została przez Wykonawcę: GOŚCINIEC Mirosław Lubas, 11-500 Giżycko, ul. Białostocka 33 A; cena brutto – 15,95 zł; wsad do kotła cena brutto   13,25 zł. Oferta zyskała  99,26 pkt – lokata nr 1

 

Złożone oferty są ważne, żaden wykonawca nie został wykluczony.

Zamawiający dokonał oceny złożonych ofert na podstawie ustalonych kryteriów w SIWZ.

 

Kryterium oceny ofert:

Kryterium: Cena jednostkowa  – znaczenie 70

Wsad do kotła – znaczenie 30

 

Zamawiający dokonał wyboru oferty nr 04, złożonej przez Wykonawcę –GOŚCINIEC Mirosław Lubas,   11-500 Giżycko, ul. Białostocka 33 A; która uzyskała 99,26 pkt – lokata nr 1 w oparciu o kryterium cena – 70, wsad do kotła – 30 zgodnie z SIWZ.

 

Na podstawie art. 94 ust.2 pkt 3a ustawy PZP Zamawiający informuje, że umowa w sprawie udzielenia zamówienia publicznego objętego przedmiotowym postępowaniem może zostać zawarta w terminie o którym mowa w art. 94 ust 1.  Jednocześnie na podstawie art.27 ust.2 Zamawiający prosi o przesłanie potwierdzenia otrzymania zawiadomienia..

 

Pouczenie

Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej z Działu VI ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst jednolity w stanu prawnego na dzień 16.X.2018r. poz.1968).

-->